divendres, 7 de maig de 2010

Convocatòria de l´acampada


6-12 juliol 2010
:

ACAMPADA DE RESISTÈNCIES: Trobada antindustrial en defensa del territori

Aquesta és la convocatòria de presentació de l´ACAMPADA DE LES RESISTÈNCIES: Trobada antindustrial en defensa del territori , que es realitzarà la segona setmana de juliol en algún indret de les comarques gironines.

Enfocament: Des d´una panoràmica amplia de l´espectre antiindustrial, diferents col.lectius ens estem organitzant per realitzar una trobada que contriibueixi a l'extensió de la crítica i la lluita antindustrial i ajudi a articular i visibilitzar les lluites de defensa del territori i les persones davant del capitalisme.
Una acampada que serveixi per conèixer-nos, compartir eines i coneixements, potenciar la coordinació i el suport mutu, etc. per mitjà de xarxes informals de contactes, grups d'afinitat, coordinacions puntuals entre activistes i col.lectius d´arreu.
També es vol promoure el debat i la reflexió col·lectiva des de l'òptica antindustrial, tan a nivell teòric com estratègic, i promoure l'acció directa com a eina per a l'extensió i la intensificació de la lluita.
A part , volem que aquest encontre ajudi a visibilitzar i incidir en un conflicte concret rellevant a Catalunya.
Convoquem a totes les persones que se sentin afins i interessades en la proposta, independentment de la seva experiència prèvia en la matèria o la seva filiació militant. Estem oberts a la presentació de propostes i activitats que s´inscriguin en l´àmbit de la lluita antindustrial.

Dates: del 6 al 12 de Juliol 2010. Els dos primers dies per muntar, i l'últim per desmuntar.

Lloc
: algun indret a la província de Girona... A la següent reunió es donarà més informació.

Continguts
: S´està preparant un programaque aprofundeixi en la crisi tecnoindustrial i apunti a la posada en pràctica de l´acció directa, amb predomini de tallers i activitats participatives, vivencials, d'intercanvi.

Principis
: la convocatòria parteix d'una pràctica autogestionària dins un posicionament antipatriarcal i antiautoritari.

6-12 julio 2010
ACAMPADA DE RESISTENCIAS: Encuentro antiindustrial en defensa del territorio

Esta es la convocatoria de presentación de la ACAMPADA DE RESISTENCIAS: Encuentro antiindustrial en defensa del territorio, que se realizará la segunda semana de julio en algún lugar de las comarcas de Girona.

Enfoque
: Partiendo de una panorámica amplia del espectro antiindustrial, diferentes colectivos nos estamos organizando para realizar un encuentro que contribuya a la extensión de la crítica y la lucha antidesarrollista y que ayude a articular y visibilizar las luchas en defensa del territorio y las personas contra el capitalismo.
Una acampada que sirva para conocernos, compartir herramientas y conocimientos, potenciar la coordinación y el apoyo mutuo, etc, a través de redes informales de contactos, grupos de afinidad, coordinaciones puntuales entre activistas y colectivos de todas partes.
También queremos promover el debate y la reflexión colectiva desde una
visión antiindustrial, tanto a nivel teórico como estratégico, y promover la acción directa como herramienta para la extensión y la intensificación de la lucha.
Además, queremos que este encuentro ayude a visibilizar e incidir en un conflicto concreto relevante en Catalunya.
Convocamos a todas las personas que se sientan afines e interesadas en la propuesta, independientemente de su experiencia previa en la materia o su filiación militante. Estamos abiertos y necesitamos propuestas y
actividades que se inscriban en el marco de la lucha antiindustrial.

Fechas: Del 6 al 12 de julio de 2010. Los dos primeros días serían para montar, y el último para desmontar.

Lugar
: Algún sitio de la provincia de Girona... Se informará cuando se
concrete definitivamente.

Contenidos
: Se está preparando un programa que profundice en la crisis
tecnoindustrial y apunte a la puesta en práctica de la acción directa, con predominio de talleres y actividades participativas, vivenciales y de intercambio.

Principios
: La convocatoria parte de una práctica autogestionaria desde un posicionamiento antipatriarcal y antiautoritario.