dijous, 10 de juny de 2010

Programa de l'acampada/Programa de la acampada

Us presentem els eixos temàtics que composaran l'acampada: "anàlisi de la realitat", "acció i pràctiques" i finalment "comunitats de resistència". A manca de concretar i ampliar el programa, i de posar-li hora i dia a les diferentes activitats, aquí teniu l'esquelet bàsic del que serà l'acampada:

ANÀLISI DE LA REALITAT


Elements bàsics de la crítica antindustrial.
La crítica antindustrial denuncia la tecnificació i mercantilització cada vegada més avançades de totes les esferes de la vida humana, tant social com personal, així com les esperances d'alliberament tecnològic com un deus ex machina irreal, una mistificació que contribueix a acceptar les imposicions del capitalisme. Critica per tant la idea que la indústria sigui alguna cosa neutral, tan sols una eina que només ha de canviar de mans per deixar de ser un instrument de tortura i convertir-se en quelcom alliberador.
Ponent: Miquel Amorós (autor de nombrosos llibres i publicacions de temàtica antindustrial).

Origens i derives del pensament revolucionari.
La percepció social de les múltiples crisis sistèmiques està contribuint a apuntalar, també en els "espais crítics", un imaginari apocalíptic molt arrelat que se'ns presenta amb múltiples cares. Us proposem revisar els orígens, l'evolució i les formes que pren avui dia aquesta manera "pel•liculera" d'imaginar el futur i el canvi social; debatre sobre les seves implicacions, i imaginar possible vies per a superar-la.
Ponent: Javier Rodríguez Hidalgo (editor de la revista "Resquicios" i membre de la "Asamblea contra el TAV").

El territori com a Taulell del capitalisme: infraestructures i energia.
Xerrar de la importància que té el territori utilitzat com a base econòmica i estratègica d'aquest model depredador. Com el poder fa i desfà en aquest "gran taulell" de regions i planifica infraestructures de transport i energia per a allargar el seu cicle de negoci. Volem veure com ens afecta social i ambientalment a nivell local i analitzar què passa amb la crisi, així com xerrar dels seus punts febles i com hi podem intervenir.
Ponents: Corsino Vela (estudiós de temes de transport) i Pascual Aguilar (de la plataforma contra la MAT).

El moviment agroecològic i per la sobirania alimentària com alternativa radical a la societat tecnoindustrial.
S´explicarà breument l'origen i la trajectòria d'aquest moviment social i es comentarà, per una banda, les experiències més destacades que el configuren (experiències de producció, distribució i consum basades en circuits curts, lluita contra els OMG i els supermercats, bancs de llavors, recuperació de coneixements tradicionals, xarxes de productores...); per altra banda, els límits i potencialitats del moviment en relació a la transformació social.

“Crisis y Utopia en el s.XXI” i “La democracia y el triumfo del Estado”.
Félix Rodrigo Mora ens presentaran ambdós llibres, on es fan interessants reflexions sobre la crisi econòmica, les perspectives estratègiques d'una transformació integral suficient de l'ordre constituït i s'aporta un enfocament escèptic sobre les utopies i els utopismes i, sobretot, s'anima a una reflexió sobre com actualitzar els continguts de l'ideari revolucionari al segle XXI.

"Sociología, estatismo y dominación social"
La lògica industrial ha sotmès qualsevol intent de destrucció de l'ordre existent, reduïnt les qüestions socials a discussions tècniques o d'enginyeria social. El consens generalitzat entorn de les bases fonamentals de la dominació,
propicia aquesta gradual tecnificació dels subjectes, que redueix el seu
pensament a un balboteig i la seva activitat a la més desesperant posada
en escena de la falsa consciència.
Presentant el llibre:Juanma Agulles

ACCIÓ I PRÀCTIQUES

Taula rodona de lluites.
Per una banda, debatrem sobre el límits i potencialitats de les dinàmiques activistes i sobre l'incidència de les accions simbòliques (de visibilització, sensibilització, informatives...) i les accions més clarament directes i, per l'altra, de amb qui, com i perquè establir aliances a l'hora de participar en lluites concretes i quins mitjans emprar, com i perquè per difondre les lluites concretes en les que participem. Comptarem amb membres d'assemblees contra el TAV, la MAT, Caufec, amb membres de Transgènic Fora, Itoiz...

Investigació d'empreses.
“La terra no s'està morint, l'estan matant, i els que l'estan matant tenen noms i adreces” (Utah Phillips). Com investigar les empreses, societats, fons i bancs que hi ha darrere de l' ecocidi.

Legal.
Eines per a afrontar les possibles conseqüències legals d'una acció, tocant temes com detencions, acusacions més freqüents, l'elaboració de grups antirepressius i respostes col·lectives davant els judicis, les penes multa i la presó.

Primers auxilis.
Taller bàsic de primers auxilis en manifestacions i accions. Quan baixem al carrer en contra de la destrucció, la brutalitat i el control social, ens arrisquem. Ets la teva pròpia primera línia de defensa. Prepara't per a cuidar-te a tu i als teus amics.

Escalada.
Taller en que practicarem tècniques d'escalada que utilitzem en les nostres diferents lluites de desobediència civil. A part d'aprendre tècniques com nusos i prusiks per estar penjats, la idea es agafar també confiança en nosaltres mateixes quan estem en alçada.

Nusos i altres herbes de penjar.
Realitzar una acció és imaginar-se-la. La imaginació és la que dona sentit als recursos.Tenir coneixements bàsics és necessari...però tenir imaginació és imprescindible per ser un penjat.
Metodologia; pràctica directa i desenvolupament teòrico-intantani (és a dir...aprens fent)
Bibliografia bàsica: "Papers Actius, Nussos recusos i altres herbes", per descarregar-lo aquí

COMUNITAT DE RESISTÈNCIA

Trauma i estrès.
Darrere de la resistència, ràbia, i eufòria; després dels pals, detencions i judicis... queden els efectes menys visibles de la repressió. La lluita a llarg termini requereix eines i pràctiques col·lectives per a treballar les seqüeles. Aquest taller no és una sessió de teràpia, és una exploració d'idees sobre l'estrès, el cremi i el trauma.

Acció directa
És impossible eludir la força del concepte, el que representa. Per què no afrontar-la llavors desde la seva vessant física? És el cos de la persona el que actua, es manifiesta, sent, disfruta, pateix. I amb ell, són les seves emocions les que desperten, les que t'ofeguen o euforitzen. En aquest taller pretenem, per tant, abordar els aspectes físics i emocionals d' una acció, tant individuals com grupals.
Metodología: dinàmiques, jocss, posada en comú, discussió.
Bibliografía bàsica: “Afirmación y resistencia. La comunidad como apoyo. Carlos Martín Beristain, Francesc Riera.

Alternatives d'acció i resistència mitjançant el teatre imatge.
Proposem un Taller de Teatre de l’Oprimit, centrat en les tècniques del teatre imatge i les dinàmiques del teatre fòrum, per reflexionar entre totes sobre les experiències d’acció directa o de resistencia que haguem viscut. Es tracta d’una reflexió sobre les situacions que han estat conflictives, situacions que no hem sabut resoldre i sobre les quals volem trobar altres maneres d’accionar i reaccionar.La nostra eina és l'expressió artística, la reproducció d'escenes reals que es teatralitzen per poder ser analitzades, l'assaig de l'acció. Aquesta ens permetrà aprofundir en l'anàlisi de les posicions d'acció i poder, identificar les emocions que ens mobilitzen, quins són els agents d'opressió, les estratègies d'opressió, les estructures que les mantenen, i quins són els agents oprimits (amb necessitat i desig de canvi) i quines poden ser les millors estratègies per transformar cada situació.
Durada: 4 hores
Número de participants: Mínim 7, màxim 30

"El colectivo olemos".
Es mostra una peça de teatre fòrum sobre les relacions i els conflictes que hi ha en un col-lectiu que lluita per la defensa del territori. A partir d'aquí amb les participants s'obre un debat i s'assajen possibles solucions.

--------CASTELLANO---------

Os presentamos los ejes temáticos de los que constará la acampada: "anàlisis de la realidad", "acción y pràcticas" y finalmente, "comunidades de resistencia". A falta de acabar de concretar y ampliar el programa, y de ponerles día y hora a las actividades, aquí tenéis el esqueleto básico de lo que será la acampada:

ANÁLISIS DE LA REALIDAD

Elementos básicos de la crítica antiindustrial.
La crítica antiindustrial denuncia la tecnificación y mercantilitzación cada vez más adelantadas de todas las esferas de la vida humana, tanto social como personal, así como las esperanzas de liberación tecnológica como un deus ex machina irreal, una mistificación que contribuye a aceptar las imposiciones del capitalismo. Critica por lo tanto la idea que la industria sea algo neutral, tan sólo una herramienta que sólo debe cambiar de manos por dejar de ser un instrumento de tortura y convertirse en algo liberador.
Ponente: Miquel Amorós (autor de numerosos libros y publicaciones de temática antiindustrial).

Orígenes y derivas del pensamiento revolucionario.
La percepción social de las múltiples crisis sistémicas está contribuyendo a apuntalar, también en los "espacios críticos", un imaginario apocalípticos muy arraigado que se nos presenta con múltiplos caras. Os proponemos revisar los orígenes, la evolución y las formas que toma hoy en día esta manera “peliculera” de imaginar el futuro y el cambio social; debatir sobre sus implicaciones, e imaginar posible vías para superarla.
Ponente: Javier Rodríguez Hidalgo (editor de la revista "Resquicios" y miembro de la "Asamblea contra el TAV").

El territorio como Tablero del capitalismo: infraestructuras y energía.
Este modelo depredador utiliza el territorio como base económica y estratégica. La propuesta es debatir cómo el poder hace y deshace en este "gran tablero" de regiones y planifica infraestructuras de transporte y energía para alargar su ciclo de negocio. Queremos ver cómo nos afecta social y ambiental-mente a nivel local y analizar qué pasa con la crisis, así como hablar de sus puntos débiles y de cómo podemos intervenir.
Ponentes: Corsino Vela (estudioso de temas de transporte) y Pascual Aguilar (de la plataforma contra la MAT).

El movimiento agroecológico y por la soberanía alimentaria como alternativa radical a la sociedad tecnoindustrial.
Se explicará brevemente el origen y la trayectoria de este movimiento social y se comentará, de una parte, las experiencias más destacadas que lo configuran (experiencias de producción, distribución y consumo basadas en circuitos cortos, lucha contra los OMG y los supermercados, bancos de semillas, recuperación de conocimientos tradicionales, redes de productoras...); por otra parte, los límites y potencialidades del movimiento en relación a la transformación social.

“Crisis y Utopía en el s.XXI” y “La democracia y el triumfo del Estado”.
Félix Rodrigo Mora nos presentará ambos libros, donde se hacen interesantes reflexiones sobre la crisis económica, las perspectivas estratégicas de una transformación integral suficiente del orden constituido y se aporta un enfoque escéptico sobre las utopías y los utopismos y, sobre todo, se anima a una reflexión sobre como actualizar los contenidos del ideario revolucionario al siglo XXI.

"Sociología, estatismo y dominación social"
La lógica industrial ha subsumido cualquier tentativa de destrucción del
orden existente, reduciendo las cuestiones sociales a discusiones técnicas
o de ingeniería social. El consenso generalizado en torno a las bases
fundamentales de la dominación, propicia esta paulatina tecnificación de
los sujetos, que reduce su pensamiento a un balbuceo y su actividad a la
más desesperante puesta en escena de la falsa conciencia.
Presentando el libro:Juanma AgullesACCIÓN Y PRÁCTICAS

Mesa redonda de luchas.
De una parte, debatiremos sobre el límites y potencialidades de las dinámicas activistas y sobre de incidencia de las acciones simbólicas (de visibilización, sensibilización, informativas...) y las acciones más claramente directas y, por la otra, de con quien, como y porque establecer alianzas a la hora de participar en luchas concretas y qué medios emplear, como y porque por difundir las luchas concretas en las que participamos. Contaremos con miembros de asambleas contra el TAV, la MAT, Caufec, con miembros de Transgènic Fora, Itoiz...

Investigación de empresas.
“La tierra no se está muriendo, la están matando, y quienes la están matando tienen nombres y direcciones” (Utah Phillips). Proponemos investigar las empresas, sociedades, fondos y bancos que promueven el ecocidio.

Legal.
Queremos aportar herramientas para afrontar las posibles consecuencias legales de una acción, tocando temas como detenciones, las acusaciones más frecuentes, la elaboración de grupos antirepresivos y respondidas colectivas ante los juicios, las penas multa y la prisión.

Primeros auxilios.
Taller básico de primeros auxilios en manifestaciones y acciones. Cuando bajamos a la calle en contra de la destrucción, la brutalidad y el control social, nos arriesgamos. Eres tu propia primera línea de defensa. Prepárate para cuidarte a tú y a tus amigos.

Escalada.
Taller en que practicaremos técnicas de escalada que utilizamos en nuestras diferentes luchas de desobediencia civil. Aparte de aprender técnicas como nudos y prusiks por estar colgados, la idea se coger también confianza en nosotros mismas cuando estamos en alzada.

Nudos y otras hierbas para colgarse

Realizar una acción es imaginársela. La imaginación es la que da sentido a los recursos. Tener conocimientos básicos es necesario...pero tener imaginación es imprescndible para ser un colgado.
Metodologia: práctica directa y desarrollo teórico-instantáneo (es decir...aprender haciendo)
Bibliografia basica: "Papers Actius, Nussos recusos i altres herbes". Puedes descargarlo aquí (solamente en catalán)


COMUNIDAD DE RESISTENCIA

Trauma y estrés.
Taller para tratar los efectos menos visibles de la represión.
Tras la resistencia, rabia y euforia; tras los palos, detenciones y juicios... quedan los efectos menos visibles de la represión. La lucha a largo plazo requiere herramientas y prácticas colectivas para trabajar las secuelas. Este taller no es una sesión de terapia, es una exploración de ideas sobre el estrés, lo queme y el trauma.

Acción directa
Imposible eludir la fuerza de la expresión, lo que conlleva. ¿Por qué no afrontarla entonces desde su plano físico? Es el cuerpo de la persona lo que actúa, se manifiesta, siente, disfruta, padece. Y con él son sus emociones lo que despiertan, lo que te ahogan o euforizan. En este taller pretendemos, por tanto, abordar los aspectos físicos y emocionales de una acción, tanto individuales como grupales.
Metodología: dinámicas, juegos, puesta en común, discusión.
Bibliografía básica: “Afirmación y resistencia. La comunidad como apoyo. Carlos Martín Beristain, Francesc Riera.

Alternativas de acción y resistencia mediante el teatro imagen.
Proponemos un taller de Teatro del Oprimido, centrado en las técnicas del teatro-imágen y las dinámicas del teatro-fórum, para reflexionar entre todas sobre las experiencias de acción directa o de resistencia que hayamos vivido. Se trata de una reflexión sobre las situaciones que hayan sido conflictivas, que no hayamos sabido resolver y sobre aquellas en las que queramos encontrar otras formas de accionar y reaccionar. Nuestra herramienta es la expresión artística, la reproducción de escenas reales que se teatralitzan por poder ser analizadas, el ensayo de la acción. Esta nos permitirá profundizar en el análisis de las posiciones de acción y poder, identificar las emociones que nos movilizan, qué son, las estrategias de opresión, las estructuras que las mantienen, y qué son los agentes opresos (con necesidad y deseo de cambio) y qué pueden ser las mejores estrategias por transformar cada situación.
Duración: 4 horas
Nº participantes: Mínimo 7, máximo 30
"El colectivo olemos".
Se muestra una pieza de teatro foro sobre las relaciones y los conflictos que hay en un col-lectivo que lucha por la defensa del territorio. A partir de aquí con las participantes se obro un debate y se ensayan posibles soluciones.